اعلان بست های کادر علمی

faryab_admin
اعلان کار یابی پوهنتون فاریاب

پوهنتون فاریاب  در سال 1400 برای بار مجدد در رشته ای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس( ارجحیت با داوطلبان ماستر و دوکتور)  به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځې: شرعیات:

دیپارتمنت فقه و قانون   یک بست 

دیپارتمنت تعلیمات اسلامی یک بست 

پوهنځې:کمپیوتر ساینس:

دیپارتمنت سیستم های معلوماتی   یک بست

دیپارتمنت انجنیری شبکه یک بست 

پوهنحی اقتصاد:

دیپارتمنت مالی و بانک داری یک بست

دیپارتمنت اداره و منجمنت یک بست 

پوهنحی انجنیری:

دیپارتمنت جیولوژی و معادن یک بست 

دیپارتمنت تکنالوژی کیمیای یک بست 

پوهنحی زراعت:

دیپارتمنت باغداری یک بست 

متقاضيان از تاريخ 3 حمل 1400 الی13 حمل 1400 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از ویب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

Latest announcements

Tue, Mar 23 2021 1:36 PM
Background image

اعلان بست های کادر علمی

پوهنتون فاریاب  در سال 1400 برای بار مجدد در رشته ای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس( ارجحیت با داوطلبان ماستر و دوکتور)  به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځې: شرعیات:

دیپارتمنت فقه . . .

Back to announcements