در باره پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 
            
در مورد 
            
     دیپارتمنت ها  
            
       بیوگرافی روسا وآمرین دیپارتمنت ها 
            
      بیوگرافی استادان و محصلین ممتاز 
            

 

/تاریخچه-پوهنحی-حقوق-و-علوم-سیاسی
            

            
دیپارتمنت حقوق خصوصی و حقوق جزا 
            

 

/بیوگرافی-مختصر-پوهندوی-دوکتور-محمد-اسماعیل-قیوم-اوغلی،-رئیس-پوهنحی-حقوق-و-علوم-سیاسی-پوهنتون-فاریاب

            
 
            

   

  /دیدگاه-و-ماموریت-پوهنځی-حقوق-و-علوم-سیاسی    

            
دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی 
            
        
            
          
            
            
/ماموریت-پوهنحی-حقوق-و-علوم-سیاسی
            
 
            
           
            
         
            
            
/تشکیلات-کادری-و-اداری-پوهنځی-حقوق-و-علوم-سیاسی
            
            
 
            
            
            

            
            

            
پلان-استراتیژیک-پوهنحی-حقوق-و-علوم-سیاسی-پوهنتون-فاریاب