در مورد پوهنحی تعلیم و تربیه

 
 
 
 
در مورد پوهنحی تعلیم و تربیه 
دیپارتمنت  ها 
معلومات ،لینک ها و ویدیو ها 
/تاریخچه-پوهنحی-تعلیم-و-تربیه
آموزش کمپیوتر 
https://www.youtube.com/watchv=Dl0HCGm3QWo&list=UU0mh1v_ipZOuZYP2LQE62rg&index=12

https://youtu.be/pMI3y99s694

/دیدگاه-پوهنحی-تعلیم-و-تربیه
کیمیا 
john@example.com
/ماموریت-پوهنحی-تعلیم-وتربیه
ریاضی 
mary@example.com
/تشکیلات-پوهنحی-تعلیم-و-تربیه
فزیک 
july@example.com
 
بیولوژی 
bo@example.com
0
تعلیمات عمومی
act@example.com